قاطی پاتی

آقامحمدخان یا آغامحمدخان؟ - اس ام وب • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

آقامحمدخان یا آغامحمدخان؟ – اس ام وب

دسته بندی : پیامک و عکس تاریخ : پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶

آقامحمدخان یا آغامحمدخان؟

یکی از جنجالی‌ترین و بحث برانگیزترین شاهان معاصر ایران آقامحمدخان قاجار، بنیانگذار سلسله قاجاریه اســـــت. یکی از دلایل بحث و اختلاف انجام گرفتید بر سر این شخصیت تاریخی، افسانه‌ها و داســـــتان‌هایی اســـــت که در مورد او نقل انجام گرفته اســـــت. ریشه این افسانه‌ها و حکایات غالباً به اواخر سلطنت قاجاریه بازمی‌گردد که موج سیاه نمایی گسترده‌ای نسبت به سلسله قاجاریه آغاز و در نهایت در کنار دیگرعوامل منجر به عزل احمدشاه قاجار از سلطنت و سقوط قاجاریه انجام گرفت. این روند با به سلطنت رسیدن خاندان پهلوی به اوج خود رسید و رضاخان از زمان کودتا یکی از راه‌های کسب مشروعیت برای خود را در تأکید بر نقاط ضعف خاندان قاجار و جلوه دادن خود به‌عنوان یگانه فرشته نجات ایران یافت. از جمله نام سرسلسله قاجاریه هم مورد دنبال واقع انجام گرفته و حتی توسط برخی از پژوهشگران تاریخ یا در اماکن تاریخی همچون موزه‌ها به طور دانسته یا نادانسته از لفظ «آغا» (با غین) که مخصوص خواجگان و خانوم‌ها بوده اســـــت برای نام او اســـــتعمال انجام گرفته اســـــت.

به طور مثال، در یکی از تصحیحات کتاب معروف «تاریخ عضدی» که در سال ۱۳۲۸ه. ش چاپ انجام گرفته، مصحح علاوه بر اینکه در مقدمه علناً یکی از اهداف تصحیح و چاپ کتاب را «مقایسه ما بین خانواده سلطنتی پهلوی و خانواده‌های سلطنتی قاجاریه» مطرح انجامه، بر بی‌کفایتی خاندان قاجار تأکید انجامه و در مقدمه و عناوینی که خودش اضافه انجامه، بر خلاف نسخه خطی، از لفظ «آغا» برای سر سلسله قاجاریه اســـــتفاده انجامه اســـــت. حال آنکه لفظ «آقا» که بر سر نام آقامحمدخان وجود دارد بر نقصان جسمانی او دلالت ندارد و او را نه برای خواجگی حرمسرا، بلکه برای مقطوع النسل انجامن خاندان قاجار مُثلِه انجامند. بررسی منابع دست نخست تاریخ خانومدیه از جمله گلشن مراد، تاریخ گیتی گشا و مجمل التواریخ نیز گواه این مطلب اســـــت که لفظ «آقا» بر سر نام او وجود داشته و با اینکه عمده این تواریخ در عهد خانومدیه نوشته انجام گرفته و از زاویه دید دشمن به آقامحمدخان می‌نگریسته‌اند، هرگز در این باب از صراط حقیقت عدول نانجامه اند.

در بخشی از کتاب گلشن مراد ذیل عنوان «پناه آوردن آقامحمدخان به کریم خان پادشاه ایران و مهربانی آن منطقهیار جناب ایشان را» می‌خوانیم: «بعد از وفات آن نواب، آقامحمدخان خلف ارانجام گرفت محمدحسن‌خان، که در شب شورش اســـــترآبادبه اتفاق جمعی از طایفه آشاقی باش به میانه جماعت ترکمان رفته بود، هوای منطقه اســـــترآباد انجامه در نیمه شبی با فوجی از ترکمانیه غفلتاً به منطقه یورش آورده داخل اســـــترآباد انجام گرفتند.»

در بخشی از «تاریخ گیتی گشا» که در عهد حکومت محمدجعفرخان خانومد نوشته انجام گرفته نیز درباره آقامحمدخان می‌خوانیم: «آقامحمدخان قاجار ولد اکبر محمدحسن خان و سه چهار نفر برادران او در دارالعلم شیراز سعادت طراز شرف اندوز خدمت نواب غفران مآب (کریم خان خانومد) بوده، به لوازم خدمت اقدام می انجامند.» همچنین در منابع دست نخست قاجاریه و تواریخ حتمی این دوره از احسن التواریخ (تاریخ محمدی) تا افضل التواریخ از لفظ «آقا» برای مؤسس قاجاریه اســـــتفاده انجام گرفته اســـــت. در این میان، نوشته رضاقلی خان هدایت امیرالشعرا که از مورخین و رجال فاضل عصر قاجار اســـــت، تا حد زیادی در باب افسانه‌هایی که درباره نام و مثله انجام گرفتن آقامحمدخان نقل انجام گرفته اســـــت، روشنگری می‌کند.

هدایت در کتاب «تاریخ روضه الصفای ناصری» می‌نویسد: «بر مستعدان دانش‏ پژوه پوشیده مباد که سلطان سعید شهید قاجار محمد حسن خان ‏ابن فتحعلیخان قوانلو را سه فرخانومد سعادتمند ذکور بوده و ارانجام گرفت و اکبر آنها نواب آقا محمد خان ‏اســـــت و تولد آن جناب سنه یک هزار و پنجاه و چهار در لیله جمعه پانزدهم شعبان المعظم در منطقه اســـــترآباد در خانه جناب سعادت مآب آقا سید مفید اســـــترآبادی واقع انجام گرفت.زیرا که در آن ایام ‏نادر شاه افشار بر ایران و خراسان و هندوستان و خوارزم و بخارا و ترکستان و داغستان اســـــتیلا یافته بود و نواب محمد حسن‌خان در اقاصی دشت ترکمان متواری بود، لهذا والده نواب آقا محمد خان که همشیره محمد خان قوانلو بود در خانه سید مذکور می زیست و این ولادت را پنهان همی خواســـــتند و سید این مولود را به فرخانومدی خود نسبت داد.

آقا محمد نام نهاد و با فرخانومدان خود همی پرورد… و آقامحمدخان درخانه سید همی بود و به فرخانومدی سید معروف انجام گرفت.در زمان قتل نادر شاه، آقا محمد خان شش ساله بود.در زمان‏ سلطنت علیقلی‌خان افشار ملقب به عادلشاه ارباب سعایت از وی نزد شاه حکایت انجامند، جمعی ‏به اســـــترآباد مأمور و او را گرفته قصد قتلش انجامند، بعد از توسط و تشفع جمعی به حکم عادلشاه ‏ظالم آن جناب را که در مراحل هفت و هشت سالگی مرحله ‏پیما بود به جهت قطع نسل فتحعلیخان‏ و محمد حسن خان و اعدام این دودمان مجبوب نمود. و سلطان والاشان محمدحسن خان را بی‌فرخانومد و ابتر خواســـــت.» بنابراین بررسی متون دست نخست و منابع معتبر تاریخی نشان می‌دهد که در هیچ یک از این منابع اصیل لفظ «آغا» برای مؤسس قاجاریه به کار نرفته و لفظ «آقا» بر سر نام آقامحمدخان صحیح اســـــت، دلیل که این لفظ برای سیادت و تظاهر به اینکه او فرخانومد آقا سید مفید اســـــترآبادی بوده در هنگام تولد به نام او اضافه انجام گرفته و بعدها به جهت تبرک حفظ انجام گرفته اســـــت.