قاطی پاتی

بازدید معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل و مدیرکل پدافند غیرعامل وزارت نیرو از مخخانوم آب شحنه یزد • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور، مدیرکل پدافند غیرعامل وزارت نیرو و مدیرکل پدافند غیرعامل اســـــتانداری از مخخانوم آب ناحیه شحنه یزد بازدید انجامند.

به
گزارش رویدادنگار پايدار ملي، معاون انرژی سازمان پدافند
غیرعامل کشور در این بازدید بر ضرورت رعایت الزامات پدافندی و کاهش آسیب
پذیری خط انتقال آب به اســـــتان یزد تاکید نمود.
طهماسبی
مدیرکل پدافند غیرعامل اســـــتانداری نیز ضمن اشاره به اهمیت توجه به اصول
پدافند غیرعامل در خط انتقال آب در جهت کنترل و پایش این راه، بر سطح بندی
مراکز و زیرساخت های آن و ارتقای سطح ایمنی خط انتقال تاکید انجام.

بازدید معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل و مدیرکل پدافند غیرعامل وزارت نیرو از مخخانوم آب شحنه یزد

گفتنی
اســـــت جوادیان زاده مدیرکل آب ناحیه ای اســـــتان، در ابتدای این بازدید گزارشی
از وضعیت آب انتقالی به یزد و مخاخانوم ذخیره آن به همراه اقدامات پدافندی
شرکت آب ناحیه ای در راســـــتای ایمن سازی زیرساختهای آب اســـــتان ارائه انجام.