قاطی پاتی

برگزاری جلسات توجیهی و تعلیمی پدافند غیرعامل برای دستگاه‌های اجرایی • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

در راســـــتای اجرای نظام پلن‌ریزی و مدیریت عملانجام:

این جلسات که در شش گروه بنا به صلاح‌دید اداره کل و درخواســـــت برخی دستگاه‌ها تشکیل انجام گرفت، به منظور تبیین گزارش ارسالی دستگاه‌ها و کارنامه صادر انجام گرفته برای آنها از سوی اداره کل بوده‌اســـــت.

به نقل رویدادنگار اس ام وب، رییس گروه طرح و اجرای اداره کل پدافند غیرعامل در پایان جلسات سه روزه‌ی توجیهی – تعلیمی برای دستگاه‌های اجرایی اســـــتان، برآیند حاصل انجام گرفته از مباحث ارائه انجام گرفته و گفت‌وگوهای شده را مثبت ارزیابی نمود؛ ایشان همچنین با اشاره به بازخوردهای حاصل انجام گرفته از سوی دستگاه‌های اجرایی پس از این جلسات نتایج حاصل را، در جهت تصحیح و تکمیل اقدامات و مستندات مربوط به تهیه گزارش عملانجام، موثر دانست.

برگزاری جلسات توجیهی و تعلیمی پدافند غیرعامل برای دستگاه‌های اجرایی

جلسات توجیهی – تعلیمی پدافند غیرعامل با حضور دبیران کمیته‌های پدافند غیرعامل دستگاه‌های اجرایی در محل سالن جلسات ساختمان شهید رجایی اســـــتانداری برگزار گردید. خانم انصاری در گزارش مختصری از چگونگی  جلسات و مباحث مطرح انجام گرفته در آن‌ها افزود: در راســـــتای اجرای اهداف سالانه پدافند غیرعامل و نظام ارزیابی عملانجامی که ذیل آن‌ها به صورت چهارماهه تعریف گردیده اســـــت، دستگاه‌های اجرایی با توجه به اقدامات و مستندات خود در هر دنبال و همچنین بصورت کلی رتبه‌بندی می‌شوند. این جلسات که در شش گروه بنا به صلاح‌دید اداره کل و درخواســـــت برخی دستگاه‌ها تشکیل انجام گرفت، به منظور تبیین گزارش ارسالی دستگاه‌ها و کارنامه صادر انجام گرفته برای آنها از سوی اداره کل بوده‌اســـــت. جلسات مذکور هر کدام در سه بخش پیگیری انجام گرفت؛ در بخش ابتدایی روسای گروه و کارشناسان اداره کل در جهت شفاف‌سازی روند صدور کارنامه‌ها، چگونگی امتیازدهی در این نظام ارزیابی و علل عدم کسب امتیاز در برخی اهداف توضیحات مبسوطی داشتند، در ادامه با دنبال اســـــتفاده از تجارب و به اشتراک گذاری دانش بوجود آمده در اقدامات دستگاه‌های هرگروه ذیل اهداف پدافند غیرعامل، نماینده یک‌ دستگاه برتر و منتخب، خلاصه گزارشی در خصوص اهداف و پلن‌های عملیاتی خود، سطح بندی مراکز ثقل و دارایی‌ها، تعلیم کارکنان و ایمنی سرورها ارائه نمود؛ پایان هر جلسه نیز به بیان نقطه نظرات دستگاه‌ها در موارد مطرح انجام گرفته و پاسخ‌گویی به سوالات ایشان اختصاص یافت. ایشان همچنین اظهار داشتند موضوعات زیر در هر جلسه به مدعوین خاطرنشان انجام گرفته‌اســـــت:

  • ارسال اهداف و پلن عملیاتی به عنوان شرط نخستیه ارزیابی عملانجام دستگاه‌ها و صدور کارنامه بوده‌اســـــت.
  • مستندات تعلیمی (شامل: عنوان دوره‌ها، زمان اجرای دوره، تایم، تعداد شرکت کننده و تعداد کل کارکنان دستگاه) در ارزیابی اقدامات تعلیمی دستگاه‌های اجرایی دارای اهمیت اســـــت.
  • تکمیل گزارش عملانجام، خوداظهاری و ارسال مستندات احتمالی تا ۱۲ مهرماه به عنوان مبنای اصلی رتبه بندی و تقدیر از دستگاه‌های برتراســـــتان خواهدبود.
  • دستورالعمل هفته پدافند غیرعامل به پایان دستگاه‌های اجرایی سطح اســـــتان در هفته جاری ارسال می‌شود تا پلن‌ریزی‌ها در قالب مشخص انجام گرفته صورت پذیرد که به صورت حتم در سیاســـــت‌های امسال اداره کل، اقدامات نوآورانه و خلاقانه جایگاه ویژه‌ای خواهدداشت.