قاطی پاتی

برگزاری مانور اطفاء حریق ناشی از خرابکاری در سرای سالمندان صدیق خرم آباد • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

مانور اطفاء حریق ناشی از خرابکاری سرای سالمندان با حضور سیف، مدیرکل پدافند غیرعامل اســـــتانداری لرستان برگزار انجام گرفت.

به نقل رویدادنگار اس ام وب، مانور اطفاء حریق ناشی از خرابکاری سرای سالمندان با حضور
مدیرکل پدافند غیرعامل, مدیرکل بهزیستی، نیروی انتظامی، آتش نشانی، اورژانس و دیگر
دستگاه های عملیاتی و اجرایی برگزار انجام گرفت.

برگزاری مانور اطفاء حریق ناشی از خرابکاری در سرای سالمندان صدیق خرم آباد

این مانور بر اساس هماهنگی های به عمل
آمده، مطابق با سناریوی مشخص در جهت هماهنگی بین دستگاه های اجرایی
عملیاتی و ایجاد آمادگی و
آشنایی سالمندان و کودکان مهادی کودک در مقابل آتش سوزی برای شناسایی محل های امن
برگزار گردید. عموماً دنبال از برگزاری این گونه مانور ها ایجاد آمادگی در جهت حضور
به موقع آتش نشانی، اورژانس، هلال احمر و دیگر دستگاه های امدادی و به حداکثر
رساندن کارایی آنها می باانجام گرفت.

برگزاری مانور اطفاء حریق ناشی از خرابکاری در سرای سالمندان صدیق خرم آباد

مانور اطفاء حریق در دو بخش اطفاء حریق کوچک توسط
پرسنل سرای سالمندان صدیق و اطفاء حریق بزرگ توسط عوامل آتش نشانی برگزار گردید.
در پایان دکتر سیف ضمن قدر دانی از عوامل برگزار کننده مانور بر ضرورت اجرای این
نوع مانور ها به صورت دوره ای تاکید نمود و خاطرنشان انجام: هماهنگی و آمادگی دستگاه
های امدادی و عملیاتی قابل قبول بوده اما برای هماهنگی های افزایش، برگزاری مانور
های از این دست باید در دستور کار قرار گیرد.