قاطی پاتی

بیگ بنگ یا مهابنگ چیست؟ • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

بیگ بنگ یا مهابنگ چیست؟

دسته بندی : پیامک و عکس تاریخ : دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷

بیگ بنگ یا مهابنگ چیست؟

تئوری بیگ بنگ چیره ترین تئوری علمی ای اســـــت که در مورد منشاً کائنات وجود دارد. تئوری بیگ بنگ میگوید کائنات چیزی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد سال قبل (دانشمندان هنوز در حال تلاش برای یافتن این زمان با دقت افزایش هستند) توسط یک انفجار کیهانی که باعث پرتاب انجام گرفتن ذرات به جهات مختلف انجام گرفت بوجود آمد.

یک روحانی بلژیکی به نام جورج لماتره (Georges Lema?re) در سال ۱۹۲۷ برای نخستین بار پیشنهاد انجام که کائنات از انفجار اتمهای نخستیه پدید آمده اســـــت. ادعای وی وقتی جدی تر گرفته انجام گرفت که ستاره شناسان توانستند خطوط قرمزی در سحاب هایی که در فاصله زیاد زیادی از زمین قرار دارند مشاهده کنند. سالها بعد ادوین هابل (Edwin Hubble) با مشاهده اینکه فاصله بین کهکشانها بصورت متناسب با فاصله ای که از یکدیگر دارند در حال زیاد انجام گرفتن اســـــت به قوام تئوری لماتره افزود و آنرا بطور جدی تر مطرح انجام.

بیگ بنگ سر انجام وقتی بصورت زیاد جدی تر مطرح انجام گرفت که توانست پاسخ قانع کننده ای برای اینکه دلیل اجرام آسمانی در حال دور انجام گرفتن از ما هستند بدهد. این تئوری همچنین وجود تشعشات کیهانی (cosmic background radiation) را که در واقع همان نورهایی اســـــت که از این انفجار بزرگ باقیمانده توجیه میکند. تئوری بیگ بنگ وقتی که این تشعشات در سال ۱۹۶۴ توسط رابرت ویلسون (Robert Wilson) و آرنو پنزیاس (Arno Penzias and Robert Wilson) کشف انجام گرفتند و این دو دانشمند بخاطر این کشف خود جایزه نوبل را بردند از طرف جامعه علمی جهان تایید انجام گرفت.

به دلیل تازه بودن فن آوری فضاپیمایی، کیهان شناسی در دوران های سنتی خود به عنوان علمی که فقط جنبه تئوری برای تئوریهای خود دارد به تمسخر گرفته میانجام گرفت اما دستاوردهای اخیر بشری اجازه آزمایش های دقیق روی تئوریهای مختلف کیهانشناسی و فیزیکی را به دانشمندان این رشته میدهند. سازمان ناسا در سال ۱۹۹۰ سفینه ای با نام مستعار (COBE) تخفیف یافته از (Cosmic Background Explorer) را به فضا پرتاب انجام تا با اندازه گیری تشعشاتی که از آنها یاد انجام گرفت تئوری بیگ بنگ را آزمایش کند و ناسا اعلام انجام که تئوری بیگ بنگ دشوار ترین آزمایش های ممکن را با موفقیت رد انجامه اســـــت. این سفینه طیف نوری این تشعشات را با دقت زیاد زیاد مورد بررسی قرار داد و صحت تئوری بیگ بنگ را چنان تایید انجام که دانشمندان حتی از دقت این هشدارات میتوانند مانند سرعت نور شروع به واحد گذاری در اندازه گیریهای دیگر کنند.
همانطور که بطور مختصر اشاره انجام گرفت برای تئوری بیگ بنگ علاوه بر مشاهدات و آزمایش ها دو اســـــتدلال اساسی وجود دارد.
اســـــتدلال نخست : مشاهده امواج مایکرویو که به سراسر کائنات سرایت انجامه اند و از وقتی که کائنات رو به سردی رفت تا وقتی که تکمیلا شفاف بود در حال سیر در فضا بوده اند.
اســـــتدلال دوم :فاصله بین کهکشان ها در فضا در حال افزایش اســـــت و این نشان میدهد که این کهکشان ها در لحظه ای قبل تر از حال، فاصله کاهشی نسبت به یکدیگر داشته اند، و در نتیجه اگر زمان را به عقب برگردانیم، این کهکشانها به هم نزدیک و نزدیکتر میشوند تا جایی که به یک نقطه میرسند و اگر زمان را به حال خود رها کنیم حالت انفجار (BANG) بزرگ (BIG) را خواهیم دید.
شایان ذکر اســـــت در سالهای اخیر عده ای ادعا انجامه اند که سرعت این دور انجام گرفتن بین کهکشان ها در حال افزایش اســـــت و این نشان میدهد که دلیل این گسترده انجام گرفتن نمیتواند یک انفجار باانجام گرفت، اما این افراد هنوز نتوانسته اند با ارائه اسناد و مدارک و دلایل کافی علمی تئوری بیگ بنگ را بطور جدی زیر سوال ببرند.
بیگ بنگ بعنوان ابتدای کائنات شناخته میشود، پایان کائنات شامل انرژیها و مواد آن در یک ذره کوچکتر از هسته یک اتم گنجانده انجام گرفته بوده اســـــت به زمانی که کائنات در این حالت بوده اســـــت زمان یگانگی میگویند. بیگ بنگ علاوه بر ابتدای کائنات، بعنوان ابتدای زمان و فضا در تعریف فیزیکی آن مطرح اســـــت. بعد از یک انفجار بزرگ که باعث تریلیونها درجه حرارت انجام گرفت موادی که بی نهایت چگال بودند (جرم بالا و حجم کم داشتند) در کسر زیاد کوچکی از یک ثانیه در جهات مختلف به اطراف پاشیده انجام گرفتند.

این مواد زیاد چگال بودند و بصورت سنگهای آسمانی زیاد داغ به اطراف پرتاب انجام گرفتند. این انفجار ناگهانی باعث بوجود آمدن پایان نمونه های درون اتمی (فوتون ها، الکترون ها، هسته ها و…) انجام گرفتند که باعث ایجاد ماده و انرژی و زمان و فضا انجام گرفت و این اتفاق برابر با زمانی بود که تایم کائنات شروع به کار انجام.
اتفاقاتی که بعد از بیگ بنگ افتاد و زمان دقیق آنها همچون زمان بوجود آمدن عناصر شیمیایی، تشعشعات مایکروویوی که راجع به آنها دشوار گفتیم و.. همه بصورت زیر مرتب میشوند.
بلافاصله بعد از بیگ بنگ اندازه کائنات از اندازه هسته یک اتم به چیزی در حدود ۱۰ به توان ۳۵ متر افزایش پیدا میکند. به این اتفاق «Inflationary Epoch» گفته میشود. این حجم حاصله از بیگ بنگ بصورت تکمیلا قرینه از طرفین دیده میشود.
۳ ثانیه بعد از بیگ بنگ، عناصر نخستیه شروع به شکل گیری میکنند. نخستین چیزی که پدید می آید هسته هیدروژن اســـــت. بعد از پدید آمدن هسته های هیدروژن باهم پیوند خردند و هلیوم پدید آوردند. به این پدیده «Nucleosynthesis» گفته میشود.
۱۰,۰۰۰ سال بعد از بیگ بنگ دوران تشعشعات مایکروویو که از آنها یاد انجام گرفت. افزایش کائنات در این زمان همچنان بصورت امواج (نوعی از انرژی) بود. این امواج شامل امواج اشعه ایکس و رادیویی و فرابنفش میانجام گرفتند
۳۰۰,۰۰۰ سال بعد از بیگ بنگ دوران چیرگی ماده بر انرژی (از لحاظ تکثر). در این دوران امواج به طول موجهای افزایشی رسیدند (هرچه طول موج افزایش باانجام گرفت مقدار انرژی یک موج کاهش اســـــت) و دما حدود ۱۰ هزار درجه کلوین بود. اتمهای لیتیوم در این دوران در حال شکل گیری بودند و الکترونهایی که با هسته های هیدروژن و هلیوم پیوند خوردند نمونه های اتمی پایداری را تشکیل داده بودند.
۳۰۰ میلیون سال بعد از بیگ بنگ ستاره ها و کهکشانها شروع به شکل گرفتن میکنند. کائنات تا این زمان بصورت یک ابر زیاد بزرگ از گاز بود تا اینکه در این دوران قسمتهای نامتواخانوم این ابر بزرگ از گاز شروع به جذب مواد افزایش انجام و این امر باعث انجام گرفت این بسته های گازی چگال و چگالتر از گذشته شوند. سر انجام ستاره ها شروع به انفجار انجامند (به پایان رسیدن عمر یک ستاره و پایان آنرا سوپرنوا مینامند Supernova پدیده زیاد جالب دیگریست که توضیح آن خارج از این نوشتار اســـــت.) و تولد ستاره های جدید انجام گرفت که مجموعه کثیری از این ستاره ها ایجاد کهکشانها را باعث انجام گرفت.
پدید آمدن این کهکشانهای نخستیه حدود ۱۲ تا ۱۵ سال قبل از پدید آمدن منظومه شمسی و کهکشان راه شیری ما بود. کائنات از آن دوران تابحال در حال ایجاد انجامن کهکشانها و ستاره ها همچون ستاره ما (خورشید) اســـــت.