قاطی پاتی

ترکیب جمعیت ایران در اواخر عهد صفوی • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

ترکیب جمعیت ایران در اواخر عهد صفوی

دسته بندی : پیامک و عکس تاریخ : پنج شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۶

در اواخر عهد صفوی، آقام ایران مثل امروز از نژادهای گوناگون بودند و زبان و آداب و رسوم آنها با یک دیگر فرق داشت. از یک طرف عده ای در منطقهها و دهکده ها ساکن و از طرف دیگر جمعی چادرنشین بودند. تاجیکها که باید انجامها را نیز جزء آنها به شمار آورد از نژاد آریایی و در اکثریت بودند. هم چنین عده زیادی ترک و ترکمن و عرب و بلوچ و براهویی و افغانی و گرجی و ارمنی و نیز جمعی کلیمی و صابی در این کشور اقامت داشتند. اکثر ترک ها و ترکمن ها از اخلاف طوایفی بودند که دسته دسته از امپراتوری عثمانی آمده و از شاه اسماعیل نخست، مؤسس سلسله صفویه، پشتیبانی انجامه بودند. عده دیگری از نژاد ترک مانند طوایف افشار و قشقایی قبل از دوره صفویه به ایران آمده بودند. در قفقاز نژادهای مختلفی وجود داشتند و به اضافه لزگی ها و سایر طوایفی که در نواحی کوهستانی داغستان به سر می بردند، گرجی ها و ارامنه نیز در این ناحیه می زیستند.

گرجی ها طبعاً در ممالک خود، یعنی کارتیل و کاخت، خانومدگی می انجامند ولی زیادی از آنها به خدمت نظام در آمدند و بدین ترتیب در آن کشور پراکنده انجام گرفتند. به علاوه، در گذشته به اندازه ای از گرجی ها به اسارت گرفته انجام گرفته بودند که خون گرجی ها در خانواده سلطنتی و طبقات حاکمه وجود داشت. گرجی ها عیسوی ولی اکثر آنها پیرو آیین ارتدوکس بودند. هنگامی که شاه مقامی به یکی از بزرگان آنها تفویض می انجام، وی بدون اکراه اسلام می آورد ولی به آسانی به آیین دیرین خود بازمی گشت. ارامنه پیرو کلیسای گرگوریان بودند که مطابق تصمیم مجمع کالسدون از مسلک ارتدوکس جدا انجام گرفته بود. ارامنه افزایش در ولایت چخورسعد اقامت داشتند ولی عده زیادی از آنها در جلفای اصفهان و عده کم تری در همان و سایر منطقهها مقیم بودند. فقط گروه کوچکی از لزگی ها و سایر طوایف داغستانی که تقریبا بدون اســـــتثنا سنی بودند از اتباع ایران به شمار می رفتند. در ایران اسماً طوایف قیتاق و قراقیتاق به رهبری «اوسمی» یا رییس و طایفه قموق تحت فرمان شمخال خانومدگی می انجامند. سابقا طایفه قموق جزء طایفه نیرومند غازی قموق بود که مدت ها در ناحیه ای به سر می برد که قسمتی از آن کوهستانی و قسمت دیگر دشت مسطحی بود و از غازی قموق قویسو (رودخانه) به طرف شمال تا ساحل دریای خزر در جنوب بویناق ادامه داشت و به نقطه ای در شمال منطقه ترخو منتهی می انجام گرفت. قلمرو آن واقع در غرب و شمال غربی طایفه قراقیناق بود. در سال ۱۵۷۸ طایفه غازی قموق به دو قسمت تقسیم انجام گرفت و مندرجاً هر کدام اســـــتقلال یافتند. یکی از این دو با همان نام غازی قموق در قسمت داخلی کوهستانی و دیگری به اسم قموق در زمین های پست مجاور دریای خزر اقامت گزید. طایفه اخیر از شمخال که مرکز حکومتش در ترخو بود اطاعت می انجام.

طوایف قیتاق و قراقیتاق در ناحیه ای واقع در شمال طبرستان می زیستند و همسایگان آنها در غرب، طایفه غازی قموق و در شمال طایفه قموق بود. رییس این طوایف «اوسمی کبیر» نام داشت.

انجامها به طور کلی در انجامستان مقیم بودند ولی عده ای از آنها در آذربایجان و خراسان و سایر ایالات خانومدگی می انجامند. شاه عباس کبیر بعضی از این طوایف را تقسیم انجام تا هم مانع از مقتدر انجام گرفتن آنها بشود و هم نواحی سرحدی را که در معرض هجوم ترکمن ها و سایر آقام غارتگر واقع می انجام گرفت حفظ کنند.

در جنوب کشور، طوایف عرب در قسمت سفلای عربستان (نام این ولایت به همین علت اســـــت) و در سواحل خلیج فارس و جزایر آن مقیم بودند و تقریباً همگی از آیین تسنن پیروی می­انجامند.

نیرومندترین طوایف شرق ایران غلجایی ها و ابدالی ها بودند. غلجایی ها در اطراف قندهار و ابدالی ها در ولایت هرات به سر می بردند. این دو طایفه سنی بودند، ولی طایفه هزاره که از نسل مغول و ساکن نواحی کوهستانی شمال و غرب دره های هیرمند و ترناک بودند، آیین تشیع داشتند. طایفه هزاره به زبان فارسی تکلم می انجامند ولی همسایگان غربی آن به نام چهار ایماق، ترکی نقل کرد می گفتند و مثل غلجایی ها و ابدالی ها سنی بودند.

زردشتیان افزایش در یزد و کرمان اقامت داشتند ولی عده ای از آنها هم در سایر منطقهها خانومدگی می انجامند. در اصفهان محله مخصوصی در جنوب زاینده رود، پایین تر از پل خواجو برای آنها اختصاص داده انجام گرفته بود.

تعداد کلیمی ها نسبتاً کم بود و اکثراً در منطقههای بزرگ مثل اصفهان می زیستند و در این منطقه نیز مثل زردشتیان محله مخصوصی به نام جوباره داشتند. هم چنین عده ای کلیمی در همدان و کاشان مقیم بودند. صابیان در عربستان و در مجاورت هم میهنان خود در بین النهرین به سر می بردند.

این همه نژادهای گوناگون، هم چنان که انتظار می رود، به زبان های مختلف نقل کرد می گفتند. طبعاً زبان فارسی از همه افزایش متدنخست بود ولی لهجه های ترکی، که به یکی از آنها در دربار تکلم می انجام گرفت، نیز رواج داشت.۵ انجامی و عربی و گرجی و ارمنی و پشتو جزء زبان های معمول بود.

با آن که شاه اسماعیل نخست مذهب شیعه اثنای عشریه را مذهب حتمی کشور انجامه بود، ولی آیین های مختلفی وجود داشت. اکثر آقام از مذهب حتمی پیروی می انجامند، ولی هم چنان که گفتیم انجامها و افغان ها (به اســـــتثنای طایفه هزاره) و افزایش اعراب و عناصر غیر مسیحی در قفقاز و ماورای قفقاز سنی بودند. اگرچه، به طور کلی، سنی ها در اقلیت بودند، ولی در بعضی نواحی اکثریت را داشتند و گذشته از این ، بدون اســـــتثنا، آقامی جنگ جو و نیرومند، به خصوص افغان های غلجایی و ابدالی و هم چنین طوایف لزگی که در شمال غربی کشور به سر می بردند.

از آنجا که هشدارات ما درباره تعداد آقام مختلفی که جمعیت ایران را در اواخر قرن هفدهم تشکیل می داد زیاد کم اســـــت. رقم معینی نمی توانیم به دست دهیم، و شاید در حدود هشت تا ده میلیون نفر بود، ولی این خود حدسی زیاد نیست.