قاطی پاتی

تشریح پلن های هفته نکوداشت پدافند غیرعامل در خراسان شمالی • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

مدیرکل پدافند غیرعامل اســـــتانداری خراسان شمالی پلن های تدارک دیده انجام گرفته برای اجرا در این هفته را تشریح انجام.

به نقل اس ام وب، علی ثروتی با اشاره به نامگذاری ششم تا دوازدهم آبان به عنوان هفته پدافند غیرعامل گفت: شعار امسال این هفته، پدافند غیرعامل، حصول اطمینان از مصونیت و آمادگی کشور تعیین انجام گرفته اســـــت تا پس از گذشت ۱۴ سال از شکل گیری این سازمان، شاخص ها و اهداف و پلن ها مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.

تشریح پلن های هفته نکوداشت پدافند غیرعامل در خراسان شمالی

وی در نشست اســـــتانی ستاد پدافند غیرعامل خراسان شمالی از پدافند غیرعامل به عنوان راهبرد اساسی در مصون سازی کشور در برابر تهدیدها و یکی از ارکان برقراری و حفظ امنیت ملی یاد انجام و افزود: در این هفته تلاش می شود با برگزاری رزمایش های اســـــتانی و دستگاهی، هم چنین پلن های فرهنگی و اقدامات مشابه، اهمیت این موضوع برای آحاد جامعه افزایش آشکار شود.

وی برگزاری رزمایش اســـــتانی با موضوع پدافند شیمیایی به منظور بررسی آمادگی دستگاه های متولی در برابر شرایط اضطراری و اقدامات تهدیدآمیز این حوزه و برگزاری شمار زیادی رزمایش های درون دستگاهی را از پلن های این هفته ذکر انجام و ادامه داد: به جز رزمایش در مجتمع پتروشیمی بجنورد، رزمایش سراسری قطع برق، رزمایش های مربوط به امور آب و فاضلاب منطقهی، مخابرات، جهاد کشاورزی، دامپزشکی و تعداد دستگاه دیگر و نیز رزمایشی با محوریت تهدیدهای بیوتروریستی را در مرکز اســـــتان و منطقهستان ها خواهیم داشت و برخی پروژه های مرتبط با پدافند غیرعامل نیز بهره برداری می شود.

مدیرکل پدافند غیرعامل اســـــتانداری برگزاری دوره های تعلیمی، رویدادهای فرهنگی و ورزشی، مسابقات دانش آموزی، پلن های درون دانشگاهی و هشدار رسانی به شیوه پیامکی و نیز حضور در پلن های صدا و سیمای اســـــتان را از دیگر موارد برشآقا.

ثروتی تأانجام انجام: با توجه به این که تهدیدهای امروزی اغلب دانش پایه اســـــت، ضرورت اســـــتمرار تعلیم ها برای مدیران و دست اندرکاران به منظور کسب آمادگی در برابر تهدیدهای احتمالی و پیشگیری از بروز آن ها اهمیت زیادی دارد و پلن هایی به همین منظور تدارک دیده انجام گرفته اســـــت.

وی همکاری و آگاهی آقام درباره تهدیدهای فضای سایبری را از دیگر موضوعات حیاتی در این حوزه قلمداد انجام و گفت: آقام باید یاد بگیرند که در فضای مجازی، منفعل نباشند و آگاهانه از فضای موجود بهره گیرند و به تهدیدهای این حوزه اشراف داشته باشند.

وی ۸ حوزه اصلی کاری پدافند غیرعامل را شامل پدافند سایبری، کالبدی یا ساختاری، زیستی، شیمیایی، پرتوی، اقتصاد مقاومتی، آقام محوری و عمومی برشآقا و خاطرنشان انجام: برخی از این حوزه ها در اســـــتان خراسان شمالی به عنوان نخستویت درنظر گرفته انجام گرفته و اقدامات دستگاه های متولی در این حوزه ها حائز اهمیت افزایشی اســـــت و برای آن ها پلن ریزی انجام گرفته اســـــت. وی حوزه های با اهمیت در اســـــتان را پدافند سایبری، زیستی، کالبدی و اقتصاد مقاومتی دانست و تصریح انجام: الزامات و دستورعمل های مربوط به تأمین پدافند زیرساخت ها به تدریج در حال ابلاغ و اجرا در کشور بوده و شرایط نیکوی در این خصوص در اســـــتان برقرار اســـــت.