قاطی پاتی

توجه بر حفظ امنيت رواني و آرامش جامعه / بحران آب حساس ترين محور پدافند غير عامل كشور اســـــت • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي اســـــتاندار يزد با تاكيد بر اهميت حفظ امنيت رواني و آرامش جامعه در موضوعات مرتبط با مسئله آب،گفت: بحران آب حساس ترين محور پدافند غيرعامل كشور اســـــت.

به
گزارش رویدادنگار پايداري ملّي،جلسه شوراي پدافند غير عامل اســـــتان يزد
با  حضور معاون انرژي سازمان پدافند غيرعامل كشور و معاون هماهنگي انتقال
شركت توانير با محوريت تداوم چرخه خدمات حوزه آب اســـــتان در شرايط اضطراري و
بررسي اقدامات پدافندي پيرامون اين موضوع در سالن شهيد موحدين اســـــتانداري
يزد برگزار انجام گرفت.

معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي اســـــتاندار يزد در اين جلسه
گفت: در موضوعات برآمده از تعرض به خط انتقال آب اســـــتان و از سوي ديگر
اهميت تامين آب شرب آقام ،امنيت رواني جامعه و مسئولان اهميت بالايي دارد و
كار پدافند غير عامل كاهش اين آسيب ها و حاكم كردن آرامش و امنيت اســـــت.

توجه بر حفظ امنيت رواني و آرامش جامعه / بحران آب حساس ترين محور پدافند غير عامل كشور اســـــت

محمدعلي طالبي» افزود: با توجه به تجربه  تعرض به خط لوله آب شرب
انتقالي به اســـــتان در تعداد ماه گذشته و واكنش هاي مختلفي كه  در سطح جامعه 
با آن مواجه هستيم، مسئولان بايد فشار و اســـــترس زيادي را تحمل و مديريت كنند
تا اين فشار به جامعه كشيده نانجام گرفته و آقام با آن درگير نشوند و پایان تلاش ما
و همكاري آقام  مديريت واكنش ها و حفظ شرايط آرام براي حل مسئله آب مي
باانجام گرفت.


طالبي ادامه داد:دستگاه هاي مختلف و مرتبط نسبت به امنيت منابع
آبي كاملا هوشيار باشند و بر اين مبنا سطح نگهداري و توجه به سلامت و
بهداشت منابع تامين آب و امنيت شبكه بايد به صورت جدي تقويت شود  تا در
شرايط پيش رو  از بروز هر گونه خطرات و تهديدات احتمالي به دور باشيم.

وي بحران آب را حساس ترين محور پدافند غيرعامل كشور دانست و خاطرنشان
كرد:در حل مسئله آب حركت و پلن ريزي بر مبناي نگاه ملي ضرورت دارد و
اصول پدافند غيرعامل نشان مي دهد بايد از هر گونه نگاه محلي و ناحیه اي
خودداري كنيم.

معاون اســـــتاندار يزد بيان كرد:در موضوع تعرض نسبت به خط
انتقال آب،خوشبختانه از سوي آقام اقدامات ارزشمندي در حال شكل گيري اســـــت و
تشكل هاي آقام نهاد دو اســـــتان با يكديگر ديدارها و گفت و گوهاي نیکوي داشته
اند كه اين موضوعات كمك مي كند بتوانيم به گفتمان مشتركي دست پيدا كنيم و
به صورت حتم رعايت اصول پدافندي در پایان مولفه هاي مربوط به اين موضوع اهميت
دارد.

طالبي افزود: با همراهي و جذب مشاركت آقام ،تشكل ها،
نخبگان،فرهيختگان و فعالان اجتماعي از يك سو و حمايت و تدابير دستگاه هاي
مسئول ملي و ناحیه اي از سوي ديگر مي توان مشكلات مربوط به آب را  مديريت
كرد و سازمان پدافند غيرعامل نيز با جايگاهي كه دارد و حمايت هاي ويژه مادي
و معنوي از اســـــتان يزد مي توان اقدامات موثري انجام داد.

معاون
سياسي،امنيتي و اجتماعي اســـــتاندار در پايان گفت:بر اساس توانمندي و  همكاري
كه بين دستگاه هاي مختلف نسبت به موضوع پدافند وجود دارد، اگر سازمان
پدافند غيرعامل كشور بخواهد در اين حوزه كارهاي ارزشمندي را به صورت نمونه و
الگو انجام دهد  اين آمادگي در اســـــتان يزد با توجه به جميع شرايط وجود دارد
.