قاطی پاتی

جمهوری اسلامی با اســـــتراتژی آقام محور به فتنه 88 پاسخ داد + تصویر ها • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

سردار جلالی مدیر سازمان
پدافند غیر عامل کشور در مراسمی که بمعقولت حماسه نهم دی ماه در سالن شهید پایتختی
مقدم وبا حضور کارکنان این سازمان برگزار انجام گرفت،ضمن گرامی داشت یاد امام راحل و شهیدان
گفت: حماسه نهم دی ماه یک برگ از تاریخی
از شرایط انقلاب اسلامی اســـــت که نشان دهنده نقاط قوت و ضعف کشور اســـــت و می تواند تاثیرات
تغییرات بیرونی و درونی کشور را نشان دهد.

* مدل جدید تهدیدات *

رییس سازمان پدافند غیرعامل
کشور با اشاره به تهدیدات بیان انجام: حماسه
نهم دی پاسخگویی به مدل جدید از تهدیدات بود، تهدیداتی که در فردا احتمال وقوع و
تکرارش زیاد اســـــت و باید نگاهی به این حادثه داشته باشیم، اینکه از منظر پدافند غیرعامل
چگونه می توان این حادثه را تحلیل انجام ابعاد آن چگونه اســـــت؟

*فضای سایبری،تهدی یا
فرصت*

سردار دکتر جلالی ادامه
داد: دو پدیده در کشور اتفاق افتاده اســـــت. یک پدیده آن جهانی اســـــت و همان توسعه
فناوری هشدارات و فضای سایبری اســـــت، این فضا باعث برقراری ارتباطات انجام گرفته تا اندازه ای
که هم می تواند فرصت باانجام گرفت و هم تهدید و باید به انجام گرفتت مراقب این تهدیدها بود.

جمهوری اسلامی با اســـــتراتژی آقام محور به فتنه 88 پاسخ داد

* ارتباط آقام با اینترنت
در بستر شبکه های اجتماعی *

وی ضمن اشاره به فرصت های
فضای مجازی و ارتباط آقام با اینترنت در بستر شبکه های اجتماعی تصریح انجام: شبکه های
اجتماعی می توانند ارتباطات و تبادل داده
را تسهیل کنند . در واقع در فردا این ها تبدیل به شبکه خدمات عمومی خواهند انجام گرفت تا
جایی که بعضی ها می گویند ممکن اســـــت این شبکه ها جایگزین دولت شود.این شبکه خدمات و
نیازهای عمومی آقام اســـــت و در فردا می تواند به وسیله پول اینترنتی یا همان بیت کوین
مستقل از حاکمیت و دولت خدمات را ارائه دهد که این هم فرصت اســـــت و هم تهدید.

*فضای سایبری فضا گمنامی *

هیچ کشوری نمی تواند از پیشرفت
این موضوع جلوگیری کند اما باید چهارچوب های اساسی و کلی برای اســـــتفاده از آن داشته
باانجام گرفت ما ازبعضی کشورها جلوتریم و از بعضی دیگر عقب تر. این فناوری سایبری ویژگی هایی
دارد از جمله سازماندهی بین افراد جامعه و تفکراتشان، سازماندهی که می توانند بر اساس آن تعامل داشته باشند.
عده ای می توانند در این فضا با اســـــتفاده از ابزار تولید محتوا داشته باشند و ایده
های خود را ارائه دهند. اما حیاتیترین ویژگی این فضا گمنامی در آن اســـــت. در حال حاظر
ابزار ها طوری انجام گرفته که به هر فرد یک شناسه داده و بوسیله آن مشخصاتش تعیین می شود.
علیرغم گمنامی در شبکه های اجتماعی مشخص
انجامن ماهیت افراد حداقل تا تعداد سال فردا دشوار اســـــت.

جمهوری اسلامی با اســـــتراتژی آقام محور به فتنه 88 پاسخ داد

* اهمیت شناخت ویژگی های
شبکه های اجتمای*

سردار دکتر جلالی با
اشاره به اهمیت شناخت ویژگی های شبکه های اجتمای توضیح داد: در فتنه ۸۸ تعداد کمی
از فیس بوک و توئیتر اســـــتفاده می انجامند اما در حال حاضر شبکه های اجتماعی همه جامعه
را درنوردیده اســـــت.

* ایران یک کشور آقام
محوراســـــت*

وی ادامه داد: واقعیت دوم
این اســـــت که ما جز کشورهای آقام محور هستیم در گزارشی که وزیر دفاع سابق آمریکا
رابرت گیتس نوشته اســـــت آمده:” ایران یک کشور آقام محور اســـــت یعنی آرا و تفکر
آقام بر جامعه حاکم اســـــت اگر آقام به تفکری رای دهند آن تفکر در قالب دولت، شورای
منطقه و… بر سر کار خواهد آمد. در واقع انتخابات ایران جز انتخابات های صد در صد
واقعی اســـــت”گیتس معتقد اســـــت مقام رهبری
در ایران تفکرهای آقام را به حتمیت می شناسد .و به آن احترام می گذارد . و
این یعنی مقام معظم رهبری از همه دولت ها در جناح های مختلف سیاسی حمایت انجامه و به همه آن ها نصیحت های پدرانه
داشته اســـــت.

جمهوری اسلامی با اســـــتراتژی آقام محور به فتنه 88 پاسخ داد

* ابزار اثر گذار شبکه های
اجتماعی *

سردار جلالی ادامه
داد: شبکه های اجتماعی هر آن چه را خودشان
قبول دارند به آقام القا انجام میدهند. کشور ما آقام سالار اســـــت و این می تواند یک نقطه اســـــتراتژیک برای دشمن
باانجام گرفت دلیل که می تواند از این طریق اثر گذار باانجام گرفت. در واقع آقام یک جریان را می پذیرند
و به ان رای می دهند نظام هم آن را می پذیرد حالا دشمن حواسش را موقع انتخابات جمع
می کند تا با ابزار اثر گذار شبکه های اجتماعی بتواند کار خود را جلو ببرد. دشمن
در زمان حساس انتخابات قرارگاه می خانومد وبه این موضوع توجه می کند.

* فتنه ۸۸ اســـــتراتژی جنگ
نرم *

سردار دکتر جلالی با
اشاره به دشمنی آمریکا با کشورمان بیان انجام: اوباما به دنبال تغییر نظام بود اما
ترامپ به دنبال تغییررفتار ایرانیان اســـــت. رابرات گیتس می گوید ما باید جریانی که
به نفع ما اســـــت یعنی همان جریان غربگرا را تقویت و حمایت کنیم. در واقع آمریکایی ها
همواره اســـــتراتژی جنگ نرم داشته که یکی از آن ها همین داســـــتان فتنه ۸۸ اســـــت
یک اســـــتراتژی جنگ نرم هماهنگ و همسو شکل گرفت و داخل کشور آمد. ویژگی جنگ نرم و جنگ
دشوار را خط قانون مشخص می کند. تشخیص مصادیق
که کدام قانونی و کدام غیرقانونی اســـــت راه رفتن روی لبه قانون این اســـــتراتژی دشمنان اســـــت.

* هماهنگی عوامل گیم
خورده داخل با دشمنان *

رییس سازمان پدافند غیرعامل
با اشاره به ماجرای فتنه ۸۸ گفت: ابتدا جریان در داخل نظام بود بعد از اینکه
ارتباط بین داخل و خارج برقرار انجام گرفت، عوامل گیم خورده داخل احساس انجامند بیرونی ها می
توانند به آن ها کمک کنند به نوعی جریان داخل به سمت جهت گیری از خارج منحرف انجام گرفت.مدل
شعارها، هماهنگی رسانه های غربی، پشتیبانی و پوشش دیپلماتیک جریانات و جاسوسی
سازمان دهی انجام گرفته افزایش پیدا انجام.

* قانون شکنی سران فتنه *

وی با اشاره به قانون شکنی
سران فتنه بیان انجام: یکی از کاندیداها قبل از اپایان رای گیری خود را برنده انتخابات اعلام انجام.اگر
نظام و قوانین را قبول نداشت ابداً نباید وارد جریان انتخابات می انجام گرفت حالا که قبول انجام تا مجری انتخابات اعلام نانجامه
اســـــت نباید خود را برنده می دانست. و چنانچه اعتراضی داشت از طریق قانونی پیگیری می
انجام.

* جریان هدایت کننده
تکمیلا غیر معتقد به مبنای اسلامی *

رییس سازمان پدافند غیرعامل
ادامه داد: جریانی از بیرون تلاش انجام تا آقام را با نظام و دولت درگیر کند تا به
تعداد نتیجه برسد نخست اینکه امنیت عمومی را به چالش بکانجام گرفت دوم اینکه در سقف تعاملات
با غربی ها مسئله مذاکرات هسته ای عقب انداخته شود و در نهایت به اقتصاد و اعتماد
آقام ضربه بخانومد. نکته ای که جریان فتنه به ان دقت نانجامه بود توجه به ملاحظات دینی
و مذهبی کشور بود . در ایام عاشورا هیچ نوع رعایت شئونات اسلامی را انجام ندادند
که این موضوع نشان می داد جریان هدایت کننده تکمیلا غیر معتقد به مبنای اسلامی و
وابسته به عناصر خارجی اســـــت.

جمهوری اسلامی با اســـــتراتژی آقام محور به فتنه 88 پاسخ داد

* اختلاط حق و باطل *

سردار جلالی تاکید انجام: این
اقدامات باعث انجام گرفت آن عده از آقامی هم که احتمال تقلب می دادند خود را از این جریان
جدا کنند. اسم این جریان فتنه انجام گرفت دلیل که اختلاط حق و باطل در آن شد. تلاش زیادی
انجامند که با بدعت گذاری و قانون شکنی احساسات آقام را درگیر کنند و رسان های غربی
هم از آن ها حمایت انجامند تا جایی که مرز بین خودی و دشمن به دشواری مشخص می انجام گرفت. شاید
فتنه ۸۸ طلای ترین فرصت را به دشمن داد که امنیت ملی را تحت تاثیر قرار دهد و به
اقتصاد ما ضربه بخانومد. دشمن توانست که در
خرداد سال ۸۹ قطعنامه ۱۹۲۱ را علیه ما به بهانه حمایت از فتنه تصویب کند.

* نقش مقام معظم رهبری در
جریان فتنه*

وی گفت:نظام جمهوری اسلامی
می توانست با این موضوع سه برخور کند نخست سرکوب نظامی ،دوم برخورد امنیتی با سران
فتنه در همان هفته های نخست و در نهایت پاسخ آقام محور که تصمیم گرفتیم با جنگ نرم
و آقام محور به این فتنه پاسخ دهیم . در همه جای دنیاوجود یک رهبر حیاتی اســـــت که در ماجرای
فتنه هم نقش مقام معظم رهبری به دلیل
متانت، نوع برخورد، دور اندیشی و صبر زیاد حیاتی بود. وقتی رهبری اشاره انجام میدهند که کدام
موضوع باطل اســـــت و کدام حق ،آقام سره را از ناسره تشخیص داه و درواقع آقام این
امتحان را درست انجام داده و قبول انجام گرفتند.

*شناخت
شبکه های اجتماعی ،تکلیف بصیرتی*

سردار جلالي در خاتمه
اظهار داشت: در موضوع بصیرت باید علاوه بر موضوع رهبری و ایدئولوژی، به تکنولوژی
هم توجه شود. ابزار اين تكنولوژي شبکه های اجتماعی اســـــت ، اين ابزار را نيز باید
بشناسیم وبه عنوان یک تکلیف بصیرتی اگه
بخواهیم در برابر این حوادث بایستیم به آن توجه نمود.