قاطی پاتی

خراسان رضوی دارای سامانه دفاعی هوشمند اســـــت • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

خراسان رضوی دارای سامانه دفاعی هوشمند اســـــت

دسته بندی : پیامک و عکس تاریخ : سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶

مدیر کل پدافند غیر عامل خراسان رضوی گفت: خراسان رضوی هوشمندانه و با خرد جمعی توان پاسخگویی به پایان تهدیدات را دارد.

به نقل رویدادنگار اس ام وب، سیدابوالفضل احمدی،درخصوص چشم‌اندازها و اهداف سند راهبردی پدافند غیرعامل، اظهار انجام: در افق ۱۴۰۰، خراسان رضوی اســـــتانی پیشرو و الگودهنده به سایر اســـــتان‌ها و دارای جایگاه نخست کشور در امر پدافند غیرعامل ترسیم انجام گرفته، اســـــتانی که دارای سامان دفاعی هوشمند مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی آقام و حکومت اســـــت وهوشمندانه و با خرد جمعی توان پاسخگویی به پایان تهدیدات را دارد.

وی ادامه داد: برای رسیدن به این افق هنوز چهار سال فرصت باقی اســـــت و گیم در میدان پدافند غیرعامل توسط گیمگران اصلی این حوزه امکان‌پذیر اســـــت. گیمگران اصلی و کلیدی عرصه پدافندغیرعامل آقام و در لایه بالاتر دستگاه‌ها و در سطح راهبردی اســـــتانداری­ها و نهایتا سازمان پدافند غیرعامل می­باانجام گرفت.خوشبختانه فرهنگ­سازی نیکوی در حال انجام اســـــت و سهم مشارکت دستگاه‌ها در پلن‌های پدافند غیر عامل افزایش چشمگیری یافته اســـــت. شاید برای نخستین بار در کشور،ما توانسته­ایم از طریق اســـــتقرار یک نظام پلن‌ریزی پایان دستگاه‌ها را ترغیب و تشویق نماییم تا برای هر سال اهداف و پلن­های عملیاتی خود را تدوین و طی سال بر آن اساس اقدام کنند.

خراسان رضوی دارای سامانه دفاعی هوشمند اســـــت

دکتراحمدی با بیان اینکه  ایده‌آل این اســـــت که ۱۰۰درصد دستگاه‌های اســـــتان هر ساله برای سال بعد خود پلن داشته باشند، عنوان انجام: اکنون در مجموع ۹۰ دستگاه در سطح اســـــتان شناسایی انجام گرفته که ۶۴ دستگاه در نخستویت یک ما بوده اســـــت. ۵۷ دستگاه از مجموع ۶۴ دستگاه وارد چرخه نظام پلن‌ریزی در حوزه پدافند غیرعامل انجام گرفتند و در رنکینگ بین این دستگاه‌ها، دستگاه‌های زیرساختی اســـــتان در حوزه انرژی نظیر گاز،برق و آب و آبفا اکنون در رتبه یک طبقه‌بندی قرار گرفته‌اند و تقریبا پایان اهداف مورد انتظار سال ۹۶ را پوشش دادند.

 مدیر کل پدافند غیرعامل خراسان رضوی با اشاره به اینکه تهدید و پاسخگویی به تهدیدات سیال اســـــت، تصریح انجام: هیچ زمانی در پدافند غیرعامل نمی‌توان نقطه پایانی متصور بود زیرا تهدیدکننده جلوتر از فردی اســـــت که دفاع می‌کند، اما این اطمینان را می­دهیم که پدافند غیرعامل در اســـــتان خراسان رضوی به صورت دانش پایه و با آرزونجام سیستمی و تفکر اســـــتراتژیک در حال مدیریت اســـــت و یکی از قوت­های راهبردی ما، اشراف تکمیل اســـــتاندارمعزز در این حوزه اســـــت.

وی ادامه داد: هم­اکنون اســـــتان در راهو ریل اصلی پدافندغیرعامل قرارگرفته اســـــت. و راهبرد تقاضا محوری به جای عرضه محوری با اقبال زیاد نیکو دستگاه­ها مواجه انجام گرفته و با نظارت فرمانداران محترم به عنوان روسای شورای پدافندغیرعامل منطقهستان­ها نتایج و دستاوردهای نیکوی حاصل انجام گرفته­اســـــت. اکنون در ۱۰ ماهه سال  ۹۶ نسبت به کل سال ۹۵، مانور و رزمایش ۲۰۲ درصد رانجام گرفت داشت که خود دستگاه‌ها به صورت خودجوش انجام دادند.احمدی با بیان اینکه یکی از شرایطی که می‌تواند ما را مدام در مقابل تهدیدها آماده نگه دارد، همین مانورها هستند، عنوان انجام: ۱۴۲ رزمایش برگزار انجام گرفته که در سال گذشته ۴۷ رزمایش بوده اســـــت. کارگاه‌های تعلیمی در اســـــتان  ۶۰۴ درصد افزایش داشته، ۳۲۴ کارگاه تعلیمی در طی ۱۰ ماه برگزار انجام گرفته که سال گذشته ۴۶ کارگاه بوده اســـــت. ۱۰۵ نمایشگاه برگزار انجام گرفته که نسبت به سال گذشته با ۲۰۸درصد رانجام گرفت همراه بوده اســـــت.

وی بیان انجام: برگزاری نمایشگاه پدافندغیرعامل کار زیاد دشواری اســـــت. دانشگاه فردوسی امسال یکی از بهترین نمایشگاه‌ها را در هفته پدافند غیر عامل برگزار انجام.همچنین امسال تقریبا همایش‌های تخصصی ۶۴ درصد رانجام گرفت انجام. اینها بخشی از اقدامات خودجوش دستگاه‌ها بود که شیب آن در حال افزایش اســـــت.

احمدی ادامه داد: برای مثال شرکت منطقهک‌های صنعتی در فاصله گزارش چهار ماهه از جایگاه ۲۶ به ۶ ارتقا یافته و جزء  دستگاه های برتر انجام گرفته اســـــت. بنابراین اگر برای شرکت منطقهک‌های صنعتی تهدیدی رخ دهد وبا آمادگی­های مکتسبه بتوانند واکنش سریع نشان دهند و خدمات اضطراری به آقام قطع نشود، یعنی ارتقای مصونیت وپایداری در این بخش، ودر نتیجه از برآیند پایداری­های بخشی ارتقا پایداری اســـــتان رقم می­خورد.

مدیرکل پدافند غیرعامل خراسان‌رضوی  با بیان اینکه حوزه‌های پدافند تکمیلا متنوع اســـــت، عنوان انجام: پدافند دو روی یک سکه اســـــت. در یک روی سکه بحث دارایی­ها و زیرساخت‌های موجود را داریم با لایه­های ایمنی، امنیت ونهایتا پدافند غیر عامل که چتر کلی بر روی آن‌ها اســـــت. 

روی دیگر سکه بحث تهدیدات پنهان و بالقوه متصور بر این دارایی­ها مطرح اســـــت که باید مدیران محترم به طور مستمر با تحلیل اندرکنش دوروی سکه آمادگی دستگاه خود را در مواجهه با سناریوهای محتمل افزایش دهند. برای مثال یکی از تهدیدهای بالقوه اســـــتان، تهدیدات زیستی و مباحث بیوتروریستی اســـــت و امسال از طریق اســـــتقرار و عملیاتی نمودن قرارگاه پدافند زیستی می‌توان گفت جزء اســـــتان‌های پیشروی کشور در حوزه پاسخگویی به بحران­ها و تهدیدات زیستی هستیم.

احمدی در خصوص جابه‌جایی برخی ساختمان‌ها در مشهد در راســـــتای اهداف پدافند غیرعامل، تصریح انجام: مقوله ساختمان به عنوان یکی از اجزای زیاد متنوع حوزه پدافند، اتفاقا آن بخشی اســـــت که ما به لحاظ آیین‌نامه و مقررات در آن پیشرو هستیم. موضوع مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان، پدافند غیرعامل اســـــت. 

ما با انبوهی از ساختمان‌های احداث انجام گرفته در طول سال‌های گذشته مواجه هستیم که چنین مقررات و آیین‌نامه‌ای وجود نداشته و اجرا انجام گرفته­اند.وی ادامه داد: تقریبا پنج سال از عمر آیین‌نامه جدید پدافند غیرعامل (مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان)می‌گذرد و اینکه چه میزان از آن اجرا می‌شود جای تامل دارد. اکنون ساختمان خاصی که به جابه‌جایی نیاز داشته باانجام گرفت، وجود ندارد. موضوع دارایی‌های هم‎طراز و موازی نیز برای برخی از زیرساخت‌های حیاتی و کلیدی که منحصر به فرد هستند، مطرح اســـــت. این به عنوان یک راهبرد در سند اســـــتان وجود دارد که دارایی‌های منحصر به فرد باید در سطح اســـــتان شناسایی شوند و در طرح‌های توسعه به فکر یک سامانه موازی و جایگزین برای آن‌ها باشند.

 مدیرکل پدافند غیرعامل خراسان رضوی بیان انجام: نامه‌ای را به منطقهداری ابلاغ و درخواســـــت انجامیم که همراه با سازمان نظام مهندسی کمیته‌ای را تشکیل دهند و این کمیته به مسائلی توجه کند که در تعداد ساختمان بزرگ چون پلاسکو و برج سلمان اتفاق افتاد. ساختمان‌های اصلی و کلیدی حساس منطقه را به کمک آتش‌نشانی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شناسایی کنند و با ممیزی فرصت‌هایی به آن‌ها داده شود که ابداًحات لازم را انجام دهند. به صورت حتم شاید این موارد افزایش مسایل مربوط به حوزه ایمنی و امنیت باانجام گرفت و از منظر پدافند غیر عامل موضوع سطح بندی دارایی­ها و تدوین طرح پدافند غیرعامل برای مراکزثقل طبقه بندی انجام گرفته مطرح اســـــت. 

احمدی درخصوص پلن‌های پدافند غیرعامل برای سال جدید، عنوان انجام:برای سال فردا بهینه‌سازی در نظام پلن‌ریزی انجام گرفته و پلن‌های سال ۱۳۹۷ در سه کلاس طبقه‌بندی انجام گرفته اســـــت. طبقه نخست پلن‌های عمومی هستند که مشمول پایان دستگاه‌ها و فرمانداری‌های اســـــتان یعنی پایانی اعضای شورای اداری اســـــتان می‌شوند که در این بخش، ۱۲دنبال و پلن عملیاتی طراحی انجام گرفته و مباحثی نظیر سطح بندی مراکز ثقل،تدوین طرح­های پدافند غیرعامل، ساماندهی مربیان، تعلیم وتوانمند سازی کارکنان،اســـــتقرار نظام پلن ریزی،اهپایان به هفنه نکوداشت پدافند غیرعامل،رعایت ملاحظات پدافندی برای طرح­های جدید و برگزاری جلسات کمیته پدافند غیرعامل  را شامل می­شود.

وی افزود: لایه دوم پلن‌های تخصصی اســـــتپ، که یازده کارگروه تخصصی شورای پدافند غیرعامل تا فروردین ۹۷ فرصت دارند هرکدام بین یک تا سه دنبال وپلن تخصصی تدوین و بعد از تایید به دستگاه‌ها ابلاغ شود. دامنه شمول این دستگاه‌ها عام نیست و ممکن اســـــت اعضای همان کارگروه و یا طیف وسیع­تری را شامل شود.

میرکل پدافند غیرعامل خراسان رضوی ادامه داد: لایه سوم پلن‌های خاص اســـــت که توسط خود دستگاه‌ها و فرمانداری‌ها تولید می‌شود. اعضای شورای اداری تا فروردین ماه فرصت دارند که اهداف و پلن‌های خاص خود را برای سال ۹۷ مبتنی بر سند راهبردی و چارچوب نهادی اســـــتان تدوین و برای اســـــتان ارسال کنند. در سال ۹۶ امتیازبندی و رتبه‌بندی دستگاه‌ها تنها متمرکز بر پلن‌های اعلام انجام گرفته توسط اســـــتان بود اما در سال ۹۷ امتیاز بین این سه لایه تقسیم می‌شود.