قاطی پاتی

درخواســـــت دولت چین برای احراز هویت مخاطبان شبکه های مجازی • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

دولت چین به تازگی از اقداماتش نسبت به شناسایی هویت واقعی پایان مخاطبانی که در صفحات مجازی کامنت می‌گذارند، رویداد داد.

به نقل انگجت، از ابتدای اکتبر کشور چین از
شرکت‌های فن آوری هشدارات خواســـــت تا سوابق مربوط به هویت واقعی افرادی که در
صفحات مجازی پیام ارسال می‌کنند را نگهداری کنند. به گفته دولت چین، این
اقدام برای مقابله با «شایعات دروغین، فحاشی و پیام‌های غیر قانونی» در
فضای مجازی صورت می‌گیرد.

 

احراز هویت مخاطبان شبکه های مجازی 

به صورت حتم
اجرای این احراز هویت و ایجاد محدودیت برای VPN و سرکوب‌های دیگر در چین
تصادفی نیست. معمولاً با نزدیک انجام گرفتن به زمان برگزاری کنگره ملی در این کشور
حزب حاکم اقدام به سانسور می‌کند تا مانع انتقاد از سیاســـــت‌های حزبی شود.

امسال
در مقایسه با سال‌های گذشته، نوع محدودیت‌های اعمالی تغییر انجامه اســـــت. در
گذشته قوانین افزایش حول خدمات متمرکز می‌انجام گرفتند، اما اینبار چین محتوا را به
طور مستقیم دنبال قرار داده اســـــت.