قاطی پاتی

دعوت فراکسون غذا و داروی مجلس از مدیر سازمان پدافند غیر عامل کشورجهت حضور در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی + تصویر ها • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

دکتر همایون هاشمی در نخستین جلسه مشترک قرارگاه پدافند زیستی سازمان پدافند غیرعامل و فراکسیون غذاودارو مجلس شورای اسلامی با برشآقان جایگاه عظیم سازمان پدافند غیر عامل و عدم شناخت صحیح آقام از این سازمان گفت: سازمان پدافند غیر عامل کشور رکن رکین نظام اســـــت.

به نقل رویدادنگار پایدرای ملی، نخستین جلسه مشترک
قرارگاه پدافند زیستی سازمان پدافند غیرعامل و فراکسیون غذاودارو مجلس شورای
اسلامی در محل سازمان برگزار انجام گرفت.

در این جلسه که با
حضور سردار جلالی مدیر سازمن پدافند غیر عامل کشور،معاونین سازمان و کارشناسان
قرارگاه پدافند زیستی سازمان، همایون هاشمی مدیر ، بنیادی نایب مدیر فراکسیون به
همراهی جمعی از نمایندگان و اعضایء فراکسون غذاوداروی مجلس شورای اسلامی در سالن
شهید آبشناسان این سازمان ،در خصوص آشنایی افزایش نمایندگان با سازمان و قرارگاه پدافند زیستی،ارائه گزارشی از
ارزیابی های قرارگاه در زمینه تهدیدات زیستی کشور،ارائه گزارشی از اقدامات قرارگاه
پدافند زیستی در زمینه تعلیمی،برگزاری رزمایش های زیستی ،رصد و پایش تهدیدات،تقویت
زیرساخت های تشخیصی ،آشنایی با پلن های فراکسیون غذا و دارو،پلن ریزی در
زمینه افزایش تعاملات سازمان با مجلس در زمینه ارتقا توانمندی های کشور،پلن
ریزی در زمینه برگزاری هر چه مطلوبتر هفته پدافند با حمایت های مجلس وارائه
پیشنهادهای سازمان به مجلس در زمینه باز مهندسی و تقویت زیرساخت های کشور در حوزه
واکسن سازی ،امدادی،
CDC
ملی ،تشخیصی ،تشکیل گردید ، پیرامون مسائل مربوط به امنیت و
سلامت غذا و دارو از جمله؛
لزوم راه اندازی
آزمایشگاه تشخیص ورفع آلودگی بصورت عمل کلی ،ساماندهی تهدیدات نامتعارف از جمله
میکروبی و زیستی،تصویب اساسنامه قرارگاه پدافند زیستی،ساختار قرارگاه پدافند
زیستی،تشکیل جلسات هم اندیشی،نخستویت دادن به اســـــتان های مرزی، ،اســـــتفاده از پتانسیل وزارت
دفاع،موضوع بین دستگاهی بودن مسائل مربوط به حوزه زیستی بحث و تبادل نظر انجام
گردید.

دعوت فراکسون غذاوداروی مجلس از مدیر سازمان پدافند غیر عامل کشورجهت حضور در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی + تصویر ها

در این جلسه در خصوص چالش
های پیش رو مانند: ضعف قوانین موجود در حوزه پدافند زیستی با توجه به تهدیدات
نوین،ضعف در رصد و پایش تهدیدات زیستی،ضعف در تشخیص و شناسایی و آشکار سازی
تهدیدات،عدم درک صحیح سطوح مدیریتی از تهدیدات زیستی،نبود نظام واحد در مصون سازی
کشور در حوزه تولیدات زیستی مبانی نظری
چشم انداز،سرمایه های زیستی شامل انسان،تروریسم زیستی،جنگ زیستی،سطوح تهدید
جهانی،ناحیه ای،سازمانی و فردی،انواع عوامل تهدید کننده زیستی و چرخه پدافند زیستی
ازجمله رصد تهدید،تشخیص و آشکار سازی مطالبی از سوی کارشناسان این حوزه ارائه انجام گرفت.

دعوت فراکسون غذاوداروی مجلس از مدیر سازمان پدافند غیر عامل کشورجهت حضور در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی + تصویر ها

همچنین در ادامه مطالبی
ازجمله؛ ضعف در سیستم های آشکار سازی و هانجام گرفتار تهدیدات زیستی ،آسیب پذیری ها، ضعف
در شبکه ارتباطی میان مراکز بهداشت عمومی ،وابستگی به آزمایشگاه ها و دیتا بیس ها،
،نبود تحقیقات منسجم اپیدمیو لوژیک درسطح کشور،نبود آمادگی فنآورانه برای پیشگیری
،تشخیص و درمان بیماری و ضعف در سازوکار های دفاع حقوق زیستی جمهوری اسلامی بعنوان
هانجام گرفتارمطرح گردید.

در خصوص اقدامات
اساسی انجام انجام گرفته در این حوزه نیز به ؛ایجاد فرماندهی کنترل زیستی با تاکید بر
سامانه رصد و پایش،راه اندازی سیستم هشدارات جغرافیایی در دستگاه ها،طراحی سه لایه
ایمنی و امنیت و دفاع،سند مرزبانی زیستی،سند ذخایر ژنتیک و تفاهم نامه کمیته بانک
ملی زیستی،حمایت از تولیدات پدافند زیستی و تجهیز اســـــتان ها ، حمایت از ساخت
آزمایشگاه های سطح ۳وانجام رزمایش ها
اشاره انجام گرفت.

دعوت فراکسون غذاوداروی مجلس از مدیر سازمان پدافند غیر عامل کشورجهت حضور در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی + تصویر ها

درخاتمه پشنهاداتی از
سوی مدیر سازمان پدافند غیر عامل کشور از جمله:باخانومگری در قوانین حوزه پدافند
زیستی بخصوص حوزه سلامت وامنیت غذایی،جداسازی واحدهای نظارتی از عملیاتی،نظارت
برعملانجام دستگاه های اجرایی در هزینه انجام بخش پدافند غیر عامل از طریق دیوان
محاسبات،پشتیبانی از طرح های پدافند زیستی در پلن سالانه و توسعه ای
کشور،الزامات قانونی مباحث چالشی در حوزه زیستی از جمله تراریخت به سازمان ،ایجاد
بانک هشدارات جامع و مستقل،اســـــتقلال سازمان غذا و دارو،بررسی ساختار اورژانس مطرح
که، نمایندگان حاظر در جلسه به اتقاق آراء ضمن تائید اظهار داشتند در مجلس پیشنهادات را مطرح و
قویا از آن حمایت خواهند نمود.همچنین از مدیر ازمان پدافند غیر عامل درخواســـــت نمودند
جهت توجیه نمایندگان در جلسه غیر علنی در مجلس حضور یابد

دعوت فراکسون غذاوداروی مجلس از مدیر سازمان پدافند غیر عامل کشورجهت حضور در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی + تصویر ها