قاطی پاتی

دفاع سایبری می تواند تضمین کننده اســـــتقلال در پایان مولفه های امنیت کشور باانجام گرفت • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

به نقل رویدادنگار اس ام وب، سردار غلامرضا جلالی،
مدیر سازمان پدافند غیرعامل کشور در پنجمین همایش ملی پدافند سایبری ضمن
گرامیداشت یاد و خاطره شهیدانی دفاع مقدس و مدافعان حرم و همچنین سالروز
حماسه ۹ دی گفت: موضوعات نظام سایبری موضوعات زیاد حیاتیی اســـــت که بر اساس
فناوری هشدارات و سایبری با سرعت زیادی در حال توسعه اســـــت به شکلی که می
توان گفت سرعت پیشرفت فناوری ها از سرعت دستگاه های اجرایی و ساختارهای
دولتی زیاد افزایش اســـــت تا جایی که فاصله ای میان مقررات نویسان و پیشرفت
فناوری ها به وجود آورده اســـــت که در کشورهای پیشرفته این فاصله کم و در
کشورهای کاهش توسعه یافته این فاصله افزایش به چشم می خورد.

دفاع سایبری می تواند تضمین کننده اســـــتقلال در پایان مولفه های امنیت کشور باانجام گرفت

 وی با تاکید بر ضرورت باخانومگری در سند فضای توسعه سایبری اظهار انجام: ما
در حال حاضر با چهره دیگری از تهدیدات مواجه هستیم که در قالب توسعه فناوری
آنها را می بینیم که در ظاهر یک قالب زیاد زیبا از آنها مشاهده می کنیم و
اگر دقت نظر نداشته باشیم و تهدیدات این فناوری ها را از فرصت ها جدا
نکنیم با مشکلات زیادی در کنار تهدیدات در فضای سایبری مواجه می شویم و
اجازه اشغال بیگانگان را در این فضا فراهم انجامه ایم.

 مدیر سازمان پدافند غیرعامل اظهار انجام: اینکه همه چیز را در قالب توسعه و
فناوری ببینیم و اجازه اشغال به دشمنان دهیم این همان دنبال دشمن دندان تیز
آمریکاســـــت. باید در فضای سایبری از اســـــتقلال کشور دفاع کنیم، این اســـــتقلال
شامل اســـــتقلال سیاسی، اقتصادی، دفاعی، نظامی و در پایان ابعاد اســـــت.

 وی خاطرنشان انجام: دفاع سایبری می تواند تضمین کننده اســـــتقلال در پایان مولفه های امنیت باانجام گرفت.

 سردار جلالی تصریح انجام: اگر می خواهیم از فضای سایبری اســـــتفاده کنیم باید
آرزونجام ملی‌سازی را در زیرساخت ها در دستور کار قرار دهیم؛ ملی باشند یعنی
دستاورد خودمان باشند. امروز امنیت ملی صرفا در حوزه فیزیک نیست اما یکی
از شروط دفاع سایبری ملی سازی زیرساخت های سایبری کشور اســـــت.

دفاع سایبری می تواند تضمین کننده اســـــتقلال در پایان مولفه های امنیت کشور باانجام گرفت

مدیر سازمان پدافند غیرعامل خاطرنشان انجام: باید بتوانیم رگلاتورهای ملی
در پایان حوزه ها را تعریف کنیم، اینکه نظام بهداشت و درمان ما هوشمند شود و
پایان تجهیزات را وارد انجامه و از داروهای فناوری انجام گرفته اســـــتفاده کند می تواند
انتقال این فناوری نسخه ای از بیماری ها را به خارج از کشور ارجاع و انتقال
دهد، باید حتما به طور مثال در این بخش رگلاتورهایی داشته باشیم که
بتوانند این موضوع را مدیریت و کنترل کنند. در صورت غفلت از این موضوع
کسانی که این فناوری ها را به ما ارایه داده اند وقتی بخواهند می توانند با
انتقال ویروسی به کشور شورش در کشور ایجاد کنند و با تعداد نوع ویروس
ناشناخته منطقهی را بهم بخانومند. ضرورت هوشمندسازی این اســـــت که صنعت بومی و ملی
را در حوزه زیرساخت ها مورد توجه قرار دهیم. در حقیقت الزام هوشمندسازی
زیرساخت ها نیازمند صنعت بومی ملی در حوزه زیرساخت ها اســـــت و نمی توان با
توهمات روشنفکری از حوزه سایبری عبور انجام. دفاع سایبری ضامن توسعه رانجام گرفت و
کاهش آسیب پذیری در کشور اســـــت.

 سردار جلالی خاطرنشان انجام: باید سرمایه گذاری جدی در تولید ملی سامانه
های پایه داشته باشیم تا بتوانیم تعریفی از نظام جامع در حوزه سایبری ارایه
دهیم.

 وی با بیان اینکه باید در فضای سایبری روابط هم افزا و مشخص باانجام گرفت، اظهار
انجام: ما نیازمند پیمان دفاعی در حوزه سایبری هستیم، کشورهای زیادی هستند
که نمی خواهند تحت تسلط فناوری آمریکا در فضای سایبری باشند. ما می توانیم
از طریق تشریک مساعی در این حوزه با کشورهای همسو و همفکر هکاری کنیم تا
منافع ملی خود را در فضای سایبری حفظ کنیم و گام بعدی این اســـــت که نخبگان را
به باور و فهم عمومی از موضوع تهدیدات سایبری برسانیم.

 مدیر سازمان پدافند غیرعامل خاطرنشان انجام: این نگاه عاقلانه نیست، بس
اســـــت این مدل روشنفکری که در قطاری بنشینیم و از مبلمان زیبای آن و
دکوراسیون آن لذت ببریم و ندانیم ریل گذاری این قطار به کجا می انجامد و
ندانیم که مقصد قطار کجاســـــت و ما را به چه آسیب های جدی می رساند.

 وی با اشاره به سیاســـــت و اســـــتراتژی جدید آمریکا برای تسلط بر جهان از طریق
فضای سایبری خاطرنشان انجام: درصدد کارآفرینی و اســـــتراتژی آمریکایی ها، توسعه
فناوری و سایبری و جمع آوری هشدارات جزو نخستویت های نخست آنهاســـــت که با
اشراف و تسلط تکمیل بر حوزه سایبری بر این موضوع تاکید دارند و این موضوع را
در ساختار سازمان های جاسوسی زیر نظر CIA‌ مورد توجه قرار
داده اند و نخستویت آنها در این حوزه خانومان، جوانان و کارآفرینان اســـــت و تلاش
انجام میدهند با پشتیبانی مالی از این افراد حمایت کنند که پشتیبانی مالی این
موضوع را در سند مالی CIPتبیین انجامند و در قالب حمایت از NGO ها حمایت مالی گسترده ای را مدنظر قرار دادند.

دفاع سایبری می تواند تضمین کننده اســـــتقلال در پایان مولفه های امنیت کشور باانجام گرفت

 مدیر سازمان پدافند غیرعامل خاطرنشان انجام: آمریکایی ها برای چگونگی اجرای اســـــتراتژیک تسلط بر جهان ساختار تولید انجام میدهند.

 وی با اشاره به توانمندی های حوزه نظامی و دفاعی کشورمان یادآور انجام گرفت: به
دلیل ساختار منسجم و توانمندی های دفاعی، پیام این توانمندی برای آمریکا
عدم تهاجم نظامی اســـــت که به صورت حتم همواره ما با تهدیدات آمریکا در این حوزه نیز
مواجه بودیم اما آمریکایی ها می دانند این کار راه حل جدی نیست، بر همین
اساس تمرکز جدی خود را بر حوزه سایبری قرار داده اند و تلاش انجام میدهند در
حوزه زیرساخت ها شرکت های تولیدکننده زیرساخت ها را تحت حمایت مالی و سیاسی
خود قرار دهند و بر همین اساس تلاش دارند شرکت های اصلی تولیدکننده
زیرساخت ها در پایان عرصه ها را تابع پروتکل امنیتی خود قرار دهند. وابستگی
امنیتی این شرکت ها به آمریکا موجب می شود تا آمریکایی ها در اجرایی انجامن
اســـــتراتژی تسلط بر جهان موفق باشند.

 سردار جلالی تصریح انجام: در لایحه ۲۰۱۷ آمریکایی ها به ارتش آمریکا در
حوزه پدافند غیرعامل ابلاغ انجام گرفته اســـــت که سالی ۱۱۷ یگان سایبری را برای تهاجم
سایبری در کشورهای مختلف سازماندهی کنند و تاکید این دستور در حوزه زیرساخت
هایی مانند هسته ای، پولی، ارتباطات، برق و سایر زیرساخت های زیستی اســـــت تا
بتوانند از این راه کشورهایی را که برای خود تهدید می داند، مورد تهاجم
قرار دهد.

 مدیر سازمان پدافند غیرعامل ادامه داد: با تعریف این اســـــتراتژی اشغالگری
سایبری آمریکا تعریف می شود و بر اساس شبکه سازی در حوزه فضای مجازی زیادی
از فعالیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ما را سازماندهی می کند و می
تواند در قالب این فضا زیادی از ایده های ناب ایرانی را به سمت خود جذب
کند و سازماندهی این ایده ها را بر عهده بگیرد.

دفاع سایبری می تواند تضمین کننده اســـــتقلال در پایان مولفه های امنیت کشور باانجام گرفت

 وی با اشاره به مفهوم اقتصاد دیجیتال مبتنی بر سیاســـــت پولی و مالی آمریکا
خاطرنشان انجام: حتی در حوزه اقتصادی تلاش می کند در شبکه های اجتماعی و
فضای سایبری نظام پولی و مالی را تعریف کند و این موضوع را در حوزه خدمات
عمومی تعریف می کند تا بتواند از این راه اســـــتقلال مالی کشورها را نیز تحت تاثیر قرار میدهد به شکلی که آقام در قالب کاسبی و تجارت به نظام اقتصادی و پولی
خارج از کشور متصل می شوند و از ساختار نظام پولی و مالی درون کشور جدا
انجامه و تحت اختیار سیاســـــت پولی و مالی آمریکا قرار گیرند.

 سردار جلالی ادامه داد: چگونه آمریکا می تواند در شبکه های اجتماعی با
دقتی بالا در زمان انتخابات قریب به ۹۵ درصد آرا را پیش بینی کند و بر
مسایل اجتماعی و اقتصادی سوار شود و یا در کشور قائله ای به راه بیندازد.
پایان این هشدارات از طریق شبکه های اجتماعی و حوزه سایبری در اختیار آنها
قرار می گیرد و بر اساس حجم زیاد هشداراتی که در اختیار دارند با پردازش
این هشدارات می توانند تصویری واضح و دقیق در جامعه ما داشته باشند و پایان
حوادث اجتماعی را تشخیص و کنترل دهند و این همان اشغال سایبری اســـــت. با این
حال ما اجازه تصاحب شبکه های اجتماعی را داده ایم و حتی اجازه تصاحب اقتصاد
را نیز به او می دهیم و اجازه می دهیم یک شبه تعداد میلیارد از کشور خارج
شود و این همان موضوعی اســـــت که موجب می شود تا اســـــتقلال مالی کشور از دست
برود.

 وی تصریح انجام: با تسلط هشداراتی در حوزه سایبری دشمان می توانند با به
راه انداختن جریان های آبی و قرمز و یا حمایت و تشویق از یک جریان در تصمیم
گیری های سیاسی کشور دخالت کنند و این همان چهره زیبا در ظاهر از تهدیدات
اســـــت که در قالب توسعه فناوری و سایبری به چشم می خورد.

مدیر سازمان پدافند غیرعامل اظهار داشت: در فضای سایبری ما با ترکیبی از
فرآیند تهدید و فرصت مواجه هستیم و نمی توانیم تنها نگاه فرصت محور به
فضای سایبری داشته باشیم، از طرفی باید با شناخت آسیب ها و تهدیدات یک نگاه
جامع به این حوزه داشته باشیم و نگاهی هوشمندانه را تعقیب کنیم و از طرف
دیگر باید در حوزه فناوری به موضوع ملی و بومی انجامن زیرساخت ها توجه کنیم.