قاطی پاتی

رعایت الزامات پدافند غیرعامل در مبحث 21 ساختمان باید به صورت جدی تر پیگیری شود • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

مدیرکل پدافند غیرعامل خوزستان در جلسه مشترک با هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان اســـــتان

جلسه مشترک سازمان نظام مهندسی و پدافند غیرعامل اســـــتانداری خوزستان با حضور مدیر کل پدافند غیرعامل اســـــتانداری خوزستان و ریاســـــت سازمان نظام مهندسی اســـــتان برگزار انجام گرفت.

به نقل رویدادنگار اس ام وب، در این جلسه ساز وکار اجرایی انجام گرفتن ضوابط مبحث بیست و یکم مقررات ملی
ساختمان ایران در اســـــتان خوزستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید موضوع
اجرایی انجام گرفتن مبحث بیست و یکم با آرزونجام توسعه ی همکاری و تعامل تخصصی در قالب
کارگروه هایی متشکل از نمایندگان اســـــتانداری خوزستان و سازمان نظام مهندسی ساختمان
در دستور کار کارگروه راه و منطقهسازی شورای پدافند غیرعامل اســـــتان قرار گیرد
.

حری در جلسه مشترک با هیئت مدیره نظام مهندسی شاختمان خوزستان: رعایت الزامات پدافند غیرعامل در مبحث 21 ساختمان باید به صورت جدی تر پیگیری شود