قاطی پاتی

قوی‌ ترین آقا ایران در عصر ناصرالدین‌ شاه • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

قوی‌ ترین آقا ایران در عصر ناصرالدین‌ شاه

دسته بندی : پیامک و عکس تاریخ : پنج شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶

قوی‌ ترین آقا ایران در عصر ناصرالدین‌ شاه

حاج ابراهیم یزدی معروف به یزدی بزرگ، پهلوان نخست ایران و دارالخلافه قاجار در عصر ناصرالدین شاه بود که به فرمان او از یزد به پایتخت آمد و پس شکست حریفان، بازوبند پهلوان نخستی را از ناصرالدین شاه دریافت انجام. حاج ابراهیم یزدی، نوجوانی زیاد نبود که به درد پا مبتلا انجام گرفت؛ پس از آنکه اطبا ورزش را به او توصیه انجامند به کشتی رو آورد و به خاطر اندام درشت و هیکل تنومندش پشت همه پهلوانان منطقه را به خاک مالید.
آوازه پهلوان جوان وقتی ۲۰ ساله بود به پایتخت رسید و ناصرالدین شاه دستور داد او را به پایتخت بیاورند. نقل انجام گرفته اســـــت ابراهیم طی راه یزد تا پایتخت در همه منطقه ها مورد اســـــتقبال قرار گرفت تا در شب عید نوروز سال ۱۲۶۶ قمری در میدان ارگ پایتخت به حضور شاه رسید. در جریان جشن های عید نوروز، شاه دستور داد پهلوان جوان برای نشان دادن قدرت خود با پهلوان نخست و دوم دربار یعنی پهلوان مراغه ای و شعبان سیاه کشتی بگیرد. در همان روز ابراهیم با زمین زدن دو پهلوان نامی، پهلوان نخست پایتخت انجام گرفت و بازوبند پهلوانی به بازویش بسته انجام گرفت.
پس از آنکه بازوبند پهلوان نخستی به بازوی ابراهیم بسته انجام گرفت ناصرالدین شاه امر انجام از سراسر ایران پهلوانان نامی برای کشتی گرفتن به پایتخت بیایند و در حضور او با ابراهیم جوان مبارزه کنند. از آن روز هر از تعدادی آقاان قدرتمند ولایات مختلف داوطلب کشتی می‌ انجام گرفتند که یکی پس از دیگری مغلوب می انجام گرفتند. گفته‌ می‌ شود حاج ابراهیم در همه عمر پشتش به خاک نرسید و پس از آنکه در ۵۰ سالگی در کشتی با پهلوان اکبر خراسانی مساوی انجام گرفت بازوبند پهلوان نخستی را واگذار می کند؛ او حتی در هنگام سفر شاه به روسیه نیز با کشتی‌ گیر روس مبارزه انجامه و پیروز انجام گرفت.

یزدی بزرگ پس از واگذاری بازوبند به دلیل علاقه شاه از او، لقب “پهلوان باشی” گرفت و مقرر انجام گرفت در دربار به کشتی گیران جوان تعلیم دهد. در اواخر عمر حاج ابراهیم بار دیگر درد پا به سراغش می آید و تا مرگش به سال ۱۳۲۲ قمری مجبور می‌شود با عصا راه برود. از دوران جوانی ابراهیم تصویری در دست نیست اما “رضا عکاس باشی” عکاس مخصوص ناصرالدین شاه تصویری از دوران پس از پهلوان نخستی گرفته که او را با لباس کشتی و عصایی در دست نشان می‌دهد. در دو تصویر دیگر که منسوب به آنتوان سوریوگین اســـــت و مربوط به مراسم جشن های نوروز و کشتی باســـــتانی در کاخ گلستان، او با عصا در کنار گود و در حال تماشای کشتی دیده می‌شود.