قاطی پاتی

مانور مدیریت خطر در بلایا و بحران های پدافند محور در اســـــتان چهارمحال و بختیاری • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری مانوری با دنبال تعلیم نیروهای شبکه بهداشت اســـــتان چهارمحال و بختیاری و مرکز فوریت های پزشکی اســـــتان در محل عمومی رحمتیه منطقهانجام برگزار انجام گرفت.

به نقل اس ام وب، روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری مانوری با
دنبال تعلیم نیروهای شبکه بهداشت اســـــتان چهارمحال و بختیاری و مرکز فوریت های پزشکی
اســـــتان در محل عمومی رحمتیه منطقهانجام برگزار انجام گرفت.

در روزهای یکشنبه 96/5/22 و دوشنبه 96/5/23 مانوری با دنبال تعلیم نیروهای شبکه بهداشت اســـــتان چهارمحال و بختیاری و مرکز فوریت های پزشکی اســـــتان در محل عمومی رحمتیه منطقهانجام برگزار گردید.

در این مانور روش های احیای قلبی و ریوی ، مراقبت روانی در
بلایا ، تعلیم اســـــتفاده از موبایل ماهواره ای و ارزیابی تجهیزات واحد خطر بلایای
زیستی اســـــتان بر پایه سناریو وقوع حوادث غیر مترقبه و آلودگی بیوتروریسم (آب
آشامیدنی) تمرین انجام گرفت.