قاطی پاتی

کارگروه بهداشت ، سلامت و بیولوژیک پدافند غیرعامل با محوریت سلامت حجاج بیت الله الحرام در شیرازتشکیل جلسه داد • قاطی پاتی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

با توجه به اعزام حجاج بیت الله الحرام به سرزمین نزول وحی ، کارگروه بهداشت، سلامت و بیولوژیک در پدافند غیرعامل برگزار انجام گرفت.

به نقل رویدادنگار پایدای ملی، با توجه به اعزام حجاج بیت الله الحرام به سرزمین نزول
وحی ، کارگروه بهداشت، سلامت و بیولوژیک در پدافند غیرعامل برگزار انجام گرفت.محمد رضا عالی منش مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فارس و به ارائه
گزارش اقدامات انجام انجام گرفته حوزه سلامت در ارتباط با حجاج بیت الحرام در سنوات گذشته
به ویژه در سال ۱۳۹۴ و اعزام حجاج در سال۱۳۹۶ پرداخت .

کارگروه بهداشت ، سلامت و بیولوژیک پدافند غیرعامل با محوریت سلامت  حجاج بیت الله الحرام در شیرازتشکیل جلسه داد

سپس محمودرضا پیروی
نماینده دانشگاه علوم پزشکی شیراز در کارگروه بهداشت سلامت و بیولوژیک در پدافند
غیرعامل یکپارچه سازی اقدامات حوزه سلامت ، تعیین متولی انجام هر اقدام ، ایجاد
هماهنگی بین دستگاهی ، برگزاری جلسات مستمر و اجاد هماهنگی های لازم تا زمان
بازگشت حجاج به کشور و اســـــتان را از ضروریات خواند.وی
همچنین یاد آور انجام گرفت با توجه به حضور یک ماهه حجاج ایرانی در کشور عربستان و ارتباط
با سایر حجاج از کشورهای مختلف و احتمال انتقال آلودگی در راه بازگشت و ایجاد
اپیدمی بیماری های مختلف بر لزوم کنترل و پایش درمانی قبل از اعزام و در هنگام
ورود به کشور تاکید انجام.در
ادامه حسین فرامرزی مدیر گروه بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی شیراز به ارائه
توضیحاتی پیرامون اقدامات شده در این حوزه از جمله تعلیم های لازم به حجاج
، توزیع زیاد از ۵۰۰۰ پمفلت تعلیمی بین زائرین ، تعلیم پزشک کاروان ها جهت تکمیل
دفترچه هشدارات همه گیر شناسی و سندروم های شایع پرداخت .در پايان اعضاء کارگروه
بهداشت ، سلامت و بیولوژیک پدافند غیرعامل به بیان دیدگاه ها ،  نظریات و پیشنهادات خود پرداختند که منتج به
اتخاذ تصمیماتی در این کارگروه گردید .